người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp tham gia vào các quan hệ pháp lý thì không thể cả một doanh nghiệp cùng thực hiện. Mà cần có người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối […]

new01

Chúc mừng ngày 8/3 các chị em Naci Law

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

ocean-min-470x310

The Perfect Leaders Who Need The Most Development

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

gallery_02-min

Great Leadership Lessons From The Career Of Tim Duncan

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

gallery_01-min

The One Simple Thing I Wish The Voting Public Would Do

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]